Tilskudd til avløser: Presisering av regler for kjøp av avløsertjenester

Landbruksdirektoratet har kommet med en presisering av reglene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Presiseringen går på hvilke utgifter som kan inngå i grunnlaget for tilskudd til avløsning.

Det vært uklart om hva som inngår i grunnlaget for avløsertilskudd. Nytt fra 2015 er at et foretak nå kan kjøpe inn avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag/avløserring. Landbruksdirektoratet har nå presisert hvilke utgifter som godkjennes som grunnlag for refusjon av avløserutgifter.

Det skal legges et objektivt avløserbegrep til grunn. Det vil si at man skal ta utgangspunktet i hva bønder flest er i stand til å utføre, ikke hva den enkelte bonde er i stand til å utføre. I vurderingen av hvilke tjenester som går inn under avløsningsbegrepet, må man ta stilling til om dette er en arbeidsoppgave det er uvanlig at bønder utfører selv. Dersom det er uvanlig, vil ikke tjenesten gi grunnlag for utbetaling av tilskudd til avløsning.

Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell fjøsavløsning, men kan også omfatte saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av bygninger i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Det er begrensninger på hvem som kan yte avløsertjenestene.

Det gis ikke dekning for varer og maskinkostnader som er tilknyttet avløsningstjenesten. 

Det gis heller ikke tilskudd for utgifter til tjenester som for eksempel dyrlege, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, rådgivning til husdyrkontrollen, drektighetskontroll, husdyrkontrollen, mekanikere og service på maskiner og utstyr.

Dokumentasjon av avløsning skal kunne fremlegges ved en kontroll og skal ikke legges ved produksjonsøknaden. Det er viktig at dokumentasjonen er tilgjengelig da dette kan bli kontrollert i ettertid. Dermed likebehandles alle de ulike metodene for avløsning.

Les hele presiseringen fra Landbruksdirektoratet